Statystyki

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj721
mod_vvisit_counterWczoraj655
mod_vvisit_counterWizyt w tygodniu4910
mod_vvisit_counterWizyt w miesiącu1376
mod_vvisit_counterŁącznie wizyt5213947

Online(20 minutes ago): 11
Twój IP: 3.238.118.80
,
Dziś: Gru 02, 2022

Statut Stowarzyszenia PDF Drukuj
piątek, 12 sierpnia 2011 20:00

STATUT STOWARZYSZENIA

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1Stowarzyszenie o nazwie "Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wieprzowa" zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2


Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Wieprzów Ordynacki.

§ 3


1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 4


Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5


Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6


Stowarzyszenie używa godła i pieczęci. Wzór godła i pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§ 7


Celem Stowarzyszenia jest:

1.popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, sportu, kultury i turystyki,
2.wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego wsi Wieprzów Tarnawacki, Wieprzów Ordynacki
3.pomoc osobom niepełnosprawnym,
4.budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich,
5.popieranie wszelkich działań mających na celu promowanie wsi Wieprzów Tarnawacki, Wieprzów Ordynacki i Gminy Tarnawatka ,
6.ochrona środowiska naturalnego
7.wspieranie podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców wsi Wieprzów Tarnawacki, Wieprzów Ordynacki oraz rozwój działalności kulturalno-oświatowej,
8.współpraca z innymi organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy, które w swoich programach są zbieżne z programem stowarzyszenia.

§ 8


Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1. kształtowanie wśród mieszkańców wsi postaw sprzyjających powstawaniu i utrwalaniu się społeczeństwa
obywatelskiego", propagowanie wiedzy o demokratycznych systemach państwowych,
2. podnoszenie poziomu wiedzy prawnej społeczeństwa wsi Wieprzów Tarnawacki i Wieprzów Ordynacki,
3. popieranie inicjatyw promujących przedsiębiorczość i tworzących sprzyjające warunki jej realizacji,
4. propagowanie i wspieranie tworzenia miejsc pracy w pozarolniczych sektorach gospodarki oraz organizowanie
szkoleń oraz kursów z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej,
5. propagowanie i wspieranie inwestycji w rolnictwie, w tym w przetwórstwie rolno -spożywczym i usługach na
rzecz rolnictwa,
6. propagowanie idei ochrony środowiska i wynikających z tego korzyści wśród mieszkańców wsi oraz
nowoczesnych metod gospodarowania i nowoczesnych instalacji domowych i przydomowych umożliwiających
ochronę środowiska naturalnego,
7. wspieranie, w różnej formie rolników indywidualnych i przedsiębiorców, którzy wprowadzają nowatorskie
rozwiązania technologiczne chroniące środowisko naturalne oraz produkujących ekologiczną żywność i
samodzielne prowadzenie działań w tym zakresie,
8. współorganizowanie i organizowanie kursów, których celem jest przeszkolenie i zdobycie nowych kwalifikacji
przez bezrobotnych,
9. onanizowanie imprez kulturalnych , pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie i organizację imprez
kulturalnych oraz adaptowanie do warunków wsi rozwiązań stosowanych w innych miejscowościach,
10. organizacja imprez sportowych, pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie i organizację imprez
sportowych oraz prowadzenie innej działalności w zakresie sportu i rekreacji,
11. organizacja kursów i szkoleń z zakresu turystyki i agroturystyki, adaptacja do potrzeb wsi rozwiązań
stosowanych w innych miejscowościach,
12. przyznawanie i finansowanie stypendiów naukowych uczącej się i studiującej młodzieży wsi Wieprzów,
Wieprzów Ordynacki dofinansowanie kół zainteresowań dzieci i młodzieży,
13. samodzielne podejmowanie działań realizacyjnych w zakresie wdrożeń wynikających z przedmiotu
zainteresowania Stowarzyszenia jak również zagospodarowywanie niewykorzystanych obiektów.
14. samodzielne prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i średnich

§ 9


Stowarzyszenie, dla realizacji statutowych celów, może powoływać inne organizacje w granicach prawem dozwolonych.

§ 10


Realizując cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudnić pracowników do prowadzenia swych spraw.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 

§ 11


1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- członków zwyczajnych,
- członków honorowych,
- członków wspierających.
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 12


1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec posiadający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży deklarację członkowską wraz z rekomendacją od dwóch członków Stowarzyszenia.
2.Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
3.Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 13


1.Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
2.Nadanie godności Członka Honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

§ 14


1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowiązani są:
a. przyczyniać się do wzrostu, roli i znaczenia Stowarzyszenia,
b. dbać o jego dobre imię,
c. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
d. przestrzegać przepisów prawa i postanowień statutu,
e. regularnie opłacać składki i ponosić inne opłaty, których wysokość określa Zarząd Stowarzyszenia,
f. brać czynny udział w zebraniach Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
a. przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,
b. może wnioskować we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,
c. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
d. korzystać z innych możliwości działania jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 15


1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1). rezygnację pisemną złożoną Zarządowi,
2). wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały:
a) za działalność sprzeczną ze statutem Stowarzyszenia,
b) za działalność sprzeczną z uchwałami Stowarzyszenia,
c) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia ( trzy kolejne nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków ),
d) za nieuregulowanie składek członkowskich przez trzy okresy składkowe,
e) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
3). śmierć członka.

2. Od uchwały Zarządu o wykluczenie ze Stowarzyszenia członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwościach odwołania się.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 16


Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 17
1.Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej zgłoszonej liczby kandydatów. Na członka władz wybiera się kandydata spośród obecnych i nieobecnych członków. W przypadku nieobecności musi być ich pisemna zgoda. Zgromadzeni mogą postanowić o głosowaniu tajnym.

2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład można uzupełnić z kandydatów nie wybranych w wyborach wg kolejności uzyskanych głosów. Możliwe jest również uzupełnienie składów osobowych władz wybieralnych przez Walne Zgromadzenie Członków. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

§ 18


Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić, że głosowanie jest tajne.


Walne Zgromadzenie Członków

§ 19


1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3. O miejscu i terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków, w sposób zwyczajowo przyjęty. Proponowany porządek może być zmieniony przez Walne Zgromadzenie.

§ 20


Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) uchwalanie statutu i programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie regulaminu władz Stowarzyszenia,
d) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
f) uchwalanie zmian statutu,
g) powoływanie w drodze podejmowanych uchwał innych organizacji,
h) ustalanie wysokości składek członkowskich,
i) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia pozostałego po rozwiązaniu majątku,
j) rozpatrywanie odwołań, w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,
k) nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego,
l) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
m) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 21


1.Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia i obraduje wg uchwalonego
regulaminu. Członkom przysługuje prawo wniesienia na piśmie zastrzeżeń co do terminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd
ustali nowy termin Walnego Zgromadzenia w przypadku złożenia zastrzeżeń przez co najmniej połowę członków.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane:
a. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
b. z inicjatywy Zarządu,
c. na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków w okresie 30 dni od dnia, w którym upłynął rok od
poprzedniego Walnego Zgromadzenia, lub gdy upłynie 30 dni od złożenia wniosków określonych w ust. 2, pkt. b i c
Zgromadzenie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

Zarząd

§ 22


1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.
2. Zarząd składa się z 5 - 7 członków w tym: Prezesa, dwóch Vice-Prezesów, Sekretarza i Skarbnika.
3. Do zakresu działań Zarządu należy:
a. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
b. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
c. zwoływanie Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,
d. określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
e. ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia,
f. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
g. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym przyjmowanie i skreślanie z listy członków
h. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
i. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
j. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
k. wykonywanie innych zadań nie przydzielonych przepisami statutu lub ustawami Walnemu Zgromadzeniu Członków.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
5. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem
doradczym.
6.Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności
zastępuje go wyznaczony Vice-Prezes Zarządu lub inny wyznaczony członek Zarządu.
7.Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności co najmniej czterech jego członków. Uchwały zapadają zwykłą
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

Komisja Rewizyjna

§ 23


1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym: Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Zarządu,
b) składanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu Członków w sprawie absolutorium dla Zarządu,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
d) kontrola, przynajmniej raz w roku, finansów Stowarzyszenia,
e) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swej działalności.

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia

§ 24


1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku
Stowarzyszenia, z własnej działalności oraz z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której
dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
4. Środki finansowe Stowarzyszenia gromadzone są na rachunku bankowym.

§ 251. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia
wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa i jednego z Vice-Prezesów Zarządu lub Skarbnika.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis: Prezesa lub jednego z Vice-Prezesów.

§ 26


1. Gospodarka majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie preliminarza obejmującego dochody i wydatki.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3. Preliminarz ustala Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu w roku kalendarzowym.

ROZDZIAŁ VI
Przepisy końcowe

§ 27Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 28


Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego majątku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 29


1. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.
2. Obowiązki likwidatora określa ustawa - Prawo o Stowarzyszeniach.
3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków.

 


Imieniny

Dzisiaj : Balbiny Bibianny
Jutro: Franciszka Ksawerego
Pojutrze : Barbary Krystiana

Czas

Ulti Clocks content

Galeria Fotograficzna